Institut 

Naše činnost je směřována k podpoře vysoké kvality života ve stáří, zabýváme se problematikou stáří a stárnutí v mnoha jeho aspektech a přinášíme v této oblasti odborné služby a aktivity s cílem měnit přístup společnosti k tématu stárnutí a zlepšit nabízené služby a poskytovanou péči. 

Institut Helpicon je kompetenčním centrem pro kvalitu života ve stáří, tedy multidisciplinárním odborným výzkumným, vzdělávacím, komunikačním a poradenským centrem zabývajícím se problematikou stáří a stárnutí. 

Zaměřujeme se široké spektum témat  souvisejících s kvalitu života ve stáří, postoji a přístupem společnosti ke stárnutí a stáří, důstojností a autonomií ve stáří a umírání, etickými otázkami, ale také kvalitou a dostupností bydlení a kvalitou nabízených zdravotních a sociálních služeb.

I když je kvalita života velmi široký pojem, pro udržení kvality života  ve stáří vnímáme jako klíčové oblasti, kterým se proto cíleně a odborně věnujeme, abychom kvalitu života ve stáří podporovali. Jsou to

sebepojetí a sebeprožívání (stárnoucího) člověka

kvalita bydlení a životního prostoru

kvalita a dostupnost služeb

přístup, jednání a zacházení od okolí

Spiritualita a smysl života

Sebepojetí a sebeprožívání souvisí se spiritualitou člověka. Co nám dává sílu přijmout skutečnost stárnutí, ubývání sil, odcházení a nevyhnutelnosti konce našeho života? Spiritualitě rozumíme jako něčemu, co dává každodennímu životu smysl a směr. Nebo jako síle, o kterou se můžeme ve složitých situacích opřít. 

 

Dozvědět se více 

Zdravotní, sociální a další podpůrné služby

Dostupnost a kvalita zdravotních a sociálních služeb jsou logicky  důležitou součástí tématu kvality života ve stáří, stejně jako úlevná péče v závěru života. Důležité však je také, aby služby odpovídali individuálním potřebám a představám těch, kdo je potřebují. Jedině tak se stanou přínosem a nikoliv pastí. 

 

Dozvědět se více 

Bydlení a životní prostor

Kvalita bydlení, uspořádání a vybavení prostor, bezbariérovost a dostupnost, přirozené sociální prostředí, život v komunitě, blízkost k přírodě, barvy - jsou všechno důležité aspekty kvality života ve stáří. Stejně jako to, jak vypadá a je uspořádána instituce, ve které prožijeme poslední roky nebo měsíce našeho života. 

 

Dozvědět se více 

Etika a otázky života

Přístup ze strany rodiny a okolí, respekt k osobnosti a názorům stárnoucího člověka, chování a přístup profesionálních pečujících, rozhodování o péči, touha nebýt na obtíž.... To jak přistupujeme ke starým a zranitelným osobám a jak se k nim chováme a jak o nich rozhodujeme ovlivňuje kvalitu života. Proto vzděláváme a radíme v přístupu k etickým otázkám ohledně stáří, péče a medicíny.             

 

  Dozvědět se více


Z čeho vycházíme

V naší práci vycházíme z holistického, tedy uceleného obrazu člověka. To znamená, že bereme vážně tělesné, psychické, sociální i spirituální aspekty člověka, a to v jejich vzájemném působení. Vystupujeme proti u nás tak časté redukci člověka (a následně i zdravotní a sociální péče)  pouze na záležitosti těla, protože víme, že kvalita života spočívá v naplňování potřeb ve všech dimenzích lidské osobnosti.


Naše nabídka

Naše nabídka podpory ze strany Institutu je různorodá a na míru stavěná konkrétním požadavkům. Je směřována především pro instituce a organizace působící v oblasti zdravotní a sociální péče, tedy pečující profesionály, pro města a obce, tedy pro politiky i úředníky, ale také pro širokou veřejnost. 

Pro jednotlivce a jejich rodiny a blízké provozujeme specializovanou poradnu.


Vzdělávání

V úzké spolupráci s naší vzdělávací Akademií vytváříme vzdělávací koncepty a přinášíme nové (moderní) metody práce a lidského, etického a uceleného přístupu ve zdravotních a sociálních službách. Zprostředkováváme možnost učit se prostřednictvím stáží a studijních cest v zahraničí.

Připravujeme informační a vzdělávací materiály pro profesionály i veřejnost. 

Naše činnost v kostce

  • Etická stanoviska a doporučení
  • Podpora důstojnosti a autonomie ve stáří
  • Rozvoj kultury laskavé a ucelené péče
  • Podpora zavádění paliativního přístupu v sociálních službách
  • Propagace a utváření podpůrného a pro život přátelského prostředí
    a forem bydlení, které odpovídající potřebám lidí ve stáří
  • Podpora prožívání smyslu a společenství ve stáří
  • Akceptace zranitelnosti ve stáří
  • Podpora partnerství a participace mezi zdravotními a sociálními službami

Kontaktujte nás nezávazně

Naši nabídku služeb vždy přizpůsobujeme na míru. Kontaktujte nás k nezávaznému rozhovoru, abychom mohli společně najít způsob, jak Vás podpořit.

 

Kontaktovat