Kompetenční centrum pro kvalitu života ve stáří

Kompetenční centrum je podle své definice zařízení nebo organizační jednotka, ve které různí odborníci společně pracují na určitém tématu, případně se tímto termínem označuje prostor pro soustředění určitého know-how. Kompetenční centrum přináší expertízu a odbornost k určitému tématu a podporuje další odborníky a profesionály v jejich znalostech a dovednostech.

InInstitut Helpicon, jako kompetenční centrum vykonává pro naplňování svého účelu zejména tyto činnosti:

 • provádí výzkumnou a odbornou činnost
 • vypracovává návrhy nových řešení a konceptů (modelů) podpory, pomoci a péče
 • realizuje vzdělávání (semináře, workshopy, kulaté stoly, kurzy, školení a další aktivity)
 • pořádá konference, setkání a jiné odborné a popularizační akce, podílí se na jejich uspořádání i s jinými subjekty
 • poskytuje konzultace a poradenství v oblastech své působnosti
 • podporuje spolupráci mezi různými obory a profesemi (gerontologie, geriatrie, paliativní péče, zdravotní politika, sociální politika, sociální práce, sociologie, psychologie, ekonomie, filozofie, etika, teologie, apod.),
 • rozšiřuje informace a zvyšuje povědomí o stárnutí, stáří a umírání a podporuje pozitivní postoje k této problematice
 • realizuje a implementuje vybrané aktivity a opatření, uvedená v národních či celoevropských strategických dokumentech, věnovaných tématu stárnutí, demografickým změnám a mezigenerační spolupráci
 • poskytuje zázemí pro mezioborovou a meziprofesní spolupráci odborné veřejnosti, akademické obce, veřejné správy, samosprávy, občanské společnosti a jednotlivců ve výše uvedené oblasti.
 • spolupracuje s institucemi a odborníky v České republice i v zahraničí.
 • realizuje vlastní projekty
 • vykonává osvětovou činnost a tématické kampaně
 • organizuje stáže, pracovní výměny, studijní cesty a přenos dobré praxe ve spolupráci se zahraničím